Function: erc-delete-keyword

Delete keyword interactively to `erc-keywords'.

(fn)