Function: eieio-version

Display the current version of EIEIO.

Variable: eieio-version

Current version of EIEIO.