Variable: eieio-optimize-primary-methods-flag

Non-nil means to optimize the method dispatch on primary methods.