Function: Info-mode-menu

Menu for Info files.

Variable: Info-mode-menu

Menu for Info files.